Home | About Us | Current Issue | Ahead of print | Archives | Search | Instructions | Subscription | Feedback | Editorial Board | e-Alerts | Login 
Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
     Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
Official journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons         
 Users Online:840 
  Print this page Email this page   Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
This article has been cited by
1Excellent outcome of medical treatment for Kasabach-Merritt syndrome: a single-center experience
Jin Ah Kim,Young Bae Choi,Eun Sang Yi,Ji Won Lee,Ki Woong Sung,Hong Hoe Koo,Keon Hee Yoo
Blood Research.2016;51(4)256
[DOI]
2Antihypertensives in dermatology Part I - Uses of antihypertensives in dermatology
P. S. S. Ranugha,JayadevB Betkerur
Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology.2018;84(1)6
[DOI]
3Standards of care for Kasabach-Merritt phenomenon in China
Wei Yao,Ke-Lei Li,Zhong-Ping Qin,Kai Li,Jia-Wei Zheng,Xin-Dong Fan,Lin Ma,De-Kai Zhou,Xue-Jian Liu,Li Wei,Li Li,Mao-Zhong Tai,Jin-Hu Wang,Yi Ji,Lin Zhou,Hai-Jin Huang,Xiao-Yun Gao,Zhi-Jian Huang,Song Gu,He-Ying Yang
World Journal of Pediatrics.2020;84(1)6
[DOI]
4Kaposiform haemangioendothelioma of the head and neck
Billy L.K. Wong,Vivian N.Y. Lee,Theofano Tikka,Dae Kim,Raghav C. Dwivedi
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2016;104(1)156
[DOI]
5Kasabach-Merritt Phenomenon
Naoko Yasui,Katsuyoshi Koh,Motohiro Kato,Myoung-ja Park,Daisuke Tomizawa,Koichi Oshima,Naoki Uchisaka,Yoshihiro Gocho,Ayumu Arakawa,Masafumi Seki,Eiji Oguma,Hiroshi Kishimoto,Shoji Watanabe,Akira Kikuchi,Ryoji Hanada
Journal of Pediatric Hematology/Oncology.2013;35(7)554
[DOI]
6Successful exclusive propranolol therapy in an infant with life-threatening Kasabach–Merritt syndrome
Marzanna Oksiuta,Ewa Matuszczak,Wojciech Debek,Ewa Dzienis-Koronkiewicz,Adam Hermanowicz
Journal of Pediatric Surgery Case Reports.2013;1(8)200
[DOI]
7Long-term outcome of vincristine-aspirin-ticlopidine (VAT) therapy for vascular tumors associated with kasabach-merritt phenomenon
Israel Fernandez-Pineda,Juan Carlos Lopez-Gutierrez,Gloria Chocarro,Jose Bernabeu-Wittel,Gema Lucia Ramirez-Villar
Pediatric Blood & Cancer.2013;60(9)1478
[DOI]
8Successful Propranolol Treatment of a Kaposiform Hemangioendothelioma Apparently Resistant to Propranolol
Luca Filippi,Angela Tamburini,Elettra Berti,Anna Perrone,Claudio Defilippi,Claudio Favre,Maura Calvani,Maria Luisa Della Bona,Giancarlo la Marca,Gianpaolo Donzelli
Pediatric Blood & Cancer.2016;63(7)1290
[DOI]
9Clinical Outcomes for Systemic Corticosteroids Versus Vincristine in Treating Kaposiform Hemangioendothelioma and Tufted Angioma
Xiaohan Liu,Jiaying Li,Xinhua Qu,Weili Yan,Ling Zhang,Shanyong Zhang,Chi Yang,Jiawei Zheng
Medicine.2016;95(20)e3431
[DOI]
10Successful Treatment of Mild Pediatric Kasabach-Merritt Phenomenon with Propranolol Monotherapy
Worawut Choeyprasert,Rungrote Natesirinilkul,Pimlak Charoenkwan
Case Reports in Hematology.2014;2014(20)1
[DOI]
11Erratum: kasabach-merritt syndrome with large cutaneous vascular tumors
Worawut Choeyprasert,Rungrote Natesirinilkul,Pimlak Charoenkwan
Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons.2020;25(3)192
[DOI]
  Site Statistics 
  Addresses 
  Search 
  My Preferences 
  Online Submission 

 Contact us | Sitemap | Advertise | What's New | Copyright and Disclaimer 

 © 2005 - Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons | Published by Wolters Kluwer - Medknow 

Online since 1st May '05